Sinds oktober 2017 is de nieuwe stalling gereed om uw voertuig/caravan/camper te stallen.
Stalling

De prijzen zijn:

 •          Motorfiets vanaf €120,- 
 •          Motorfiets met zijspan €220,-                            
 •          Auto of klassieker €55,- per strekkende meter
 •          Caravan €55,- per strekkende meter
 •          Camper €65,- per strekkende meter                         

Met betrekking tot de stalling van het object dient de huurder aan onderstaande bepalingen te voldoen:

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, welke termijn stilzwijgend steeds één jaar wordt verlengd, tenzij deze uiterlijk één maand voor afloop van de huidige termijn schriftelijk wordt opgezegd.
 2. De stallingvergoeding is per strekkende meter (met uitzondering van de motorfiets) en wordt berekend over de langste lengte van het object, inclusief dissel, fietsdragers en eventuele uitsteeksels. Een eventuele verhoging van het stallinggeld zal door de verhuurder twee maand voor aanvang van de nieuwe contractsperiode worden medegedeeld. Bij betalingsachterstand is het niet mogelijk het gestalde object op te halen. Bij opzegging worden betalingen voor de lopende stallingperiode niet gerestitueerd. Wel staat het u vrij, uw stallingobject eerder terug te nemen.
 3. Huurders en de zijnen hebben geen toegang in het pand. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde object is niet toegestaan net zoals het tussentijds halen of brengen van spullen.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het te stallen object, of van zaken die zich in/aan het object bevinden of daaraan zijn aangebracht tenzij de schade is ontstaan door opzet en/of grove schuld van de verhuurder.
 5. De huurder dient het object en al hetgeen zich daar eventueel in, aan of op bevinden, gedurende de duur van de overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies en beschadiging.
 6. De overeenkomst dient tevens als betalingsbewijs en als "legitimatie" indien men het object op komt halen.
 7. Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingsruimte door de huurder is verboden.
 8. Bij het halen en brengen van het object zal de huurder, de verhuurder ten minste 2 werkdagen van tevoren telefonisch in kennis stellen. Halen en brengen op zon- en feestdagen is niet mogelijk.
 9. De huurder heeft het recht om het object twee keer per jaar kosteloos op te halen, daarna wordt per keer een bedrag van €10,- in rekening gebracht, contant of per pin af te rekenen.
 10. Bij het brengen wordt aangegeven op welke termijn u verwacht het object weer te gaan gebruiken.
 11. Veiligheid: Het is niet toegestaan gasflessen, ook niet in ledige vorm, of andere gevaarlijke zaken in het gestalde object achter te laten. Indien u een Camper/Boot komt stallen, zorg er dan voor dat er niet meer benzine/gas/diesel inzit dan nodig is voor het ophalen van uw voertuig. Ook aan bederf onderhevige zaken mag men niet in/op het object achterlaten.
 12. Het gebruik van een wielklem is niet toegestaan. Indien er een disselslot wordt gebruikt dient de huurder de verhuurder een sleutel van het disselslot te overhandigen.
 13. Gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, worden door partijen in onderling overleg geregeld.

 

Voor meer informatie of boeking:

Tel.nr: 06-40322739
email: info@wingsandparts.com